Vers. 05/2001

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Het is formeel begrepen tussen partijen dat de verkoop zodra deze uitdrukkelijk en geldig aanvaard is door de N.V. MATERMACO, onderworpen is aan onderhavige algemene voorwaarden, behoudens schriftelijke afwijking vanwege de N.V. MATERMACO, de bestelbon en de algemene voorwaarden die er integraal deel van uitmaken, vormen de wet tussen partijen. Het feit ons een bestelling over te maken houdt in voor de koper dat hij al onze algemene voorwaarden aanvaardt of andere dokumenten die hiermee zouden in strijd of aanvullend zijn.

I. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN

1. De agent handelt voor zijn eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid en heeft geen enkel vermogen om de N.V. MATERMACO te binden, deze laatste kan slechts gebonden worden door haar

geldige aanvaarding zonder voorbehoud.

2. De leveringstermijn.

a) De leveringstermijnen zijn nooit uitdrukkelijk gewaarborgd. Zij worden enkel gegeven ter inlichting en kunnen slechts in de mate van het mogelijke gehandhaafd worden. Onder voorbehoud van wat voorzien is in art. 3 (vernietiging) van de Gemeenschappelijke Voorwaarden, is het uitdrukkelijk verstaan tussen partijen dat voor ieder geval van overmacht de leveringstermijnen kunnen verdaagd worden. Dit zal namelijk gebeuren in geval van staking, oorlog, lock-out, gelijk welk ongeval of incident welke de normale gang van zaken van de N.V. MATERMACO zou onderbreken. Dit kan eveneens gebeuren in geval van ongeval voorkomende aan het fabricatie- en/of transportmaterieel, onvoorzien ongeval gedurende de fabricatie, wettelijke sluiting gedurende verlofperiode, weersomstandigheden, enz…

Indien de N.V. MATERMACO in geval van overmacht haar verbintenis zou verdagen, zou er aan de klant geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn ten welke titel ook, deze situatie heeft geen aanleiding tot het verbreken van het kontrakt noch tot het toepassen van een prijsvermindering. Wat de klant betreft, deze blijft gebonden ten opzichte van de N.V. MATERMACO in geval van verdaging van de verbintenis van deze laatste bij vertraging in de leveringstermijnen, zonder dat hij recht heeft op een schadevergoeding van welke aard of ten welke titel ook. De klant kan, indien hij dit wenst, de verkoop verbreken na een vertraging van 6 maand ten opzichte van de leveringsdatum aanvaard door de N.V. MATERMACO.

In dit geval heeft hij nochtans recht op geen enkele schadevergoeding. Het is uitdrukkelijk verstaan tussen partijen dat een eventuele verbreking door de klant slechts in overweging kan genomen worden in geval van overmacht en dan nog uitsluitend na een vertraging van 6 maand.

b) De door de klant gewenste leveringstermijnen worden slechts aanvaard ten titel van inlichting zonder enige verbintenis voor de N.V. MATERMACO zodat een eventuele vertraging in geen geval aanleiding kan geven tot schadevergoeding ten welke titel ook, noch tot het verbreken van de verkoop, noch tot een prijsvermindering.

3. Verbreking.

De N.V. MATERMACO behoudt zich het recht om haar verbintenissen tegenover de klant te verbreken in alle gevallen van overmacht haar betreffende of betreffende haar leveranciers (vb oorlog, staking, ongeval, blocus, verbod van in- of uitvoer voorbeelden aangestipt in clausule 2). Indien de N.V. MATERMACO haar verbintenis zou verbreken in geval van overmacht, zou er aan de klant geen enkele schadevergoeding toegekend worden ten welke titel ook.

4. Prijzen.

Onze aanbiedingen gelden zonder verbintenis en behoudens verkoop. Behoudens tegenbeding, worden onze leveringen van goederen en/of dienst gefaktureerd aan de PRIJS van kracht op de datum van levering, zelfs indien voordien andere prijzen werden vermeld of overgemaakt. De BTW op onze verkopen en prestaties is steeds ten laste van de klant. In geval van stijging van de buitenlandse deviezenkoers, van de lonen, de taksen, de belastingen, de transport- of verzekeringskosten, de verhoging van de prijs van de grondstoffen of voor elke andere reden die de kostprijs kan beïnvloeden, behoudt de N.V. MATERMACO zich het recht de vastgestelde prijzen proportioneel te verhogen.

Vers. 05/2001

5. Ter beschikkingstelling – Levering – Receptie van het materieel.

Internationaal vervoer : de verantwoordelijkheden worden beheerst door de voorwaarden van de INCOTERMS (laatste herziening gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel). Nationaal vervoer : de verantwoordelijkheid van MATERMACO is gedekt bij de afhaling van materieel door de klanten, concessiehouders of hun transporteurs. De leveringsvoorwaarden aangegeven op de fakturen beheersen op dezelfde wijze als de INCOTERMS bij internationale relaties, het transfert van verantwoordelijkheid naar de ene of de andere partij.

Het laden in onze installaties van materieel door de klant of zijn mandataris wordt gedaan op kosten en eigen risico van de klant of van zijn mandataris. Daaruit volgt dat de verantwoordelijkheid van MATERMACO enkel aansprakelijk kan zijn indien het laden gebeurd is door haar aangewezen personeel. Elke terugzending van materieel dat vooraf niet aanvaard werd, zal geweigerd worden.

6. Waarborg.

De waarborg door de N.V. MATERMACO toegekend betreft alleen het gratis vervangen van de stukken die door de fabrikant als defektueus worden beschouwd. De klant zal geen recht hebben op schadevergoeding van gelijk welke aard. De N.V. MATERMACO is ontlast van elke waarborg in geval van overdracht van het materieel voor gelijk welke reden en of deze overdracht gratis gebeurt of mits betaling van een zeker bedrag. De waarborg geldt slechts voor materieel dat gebruikt wordt onder normale onderhouds- en werkvoorwaarden. Zijn in het bijzonder niet gedekt door onze waarborg, de schade te wijten aan een onvoldoend onderhoud, aan een normale slijtage, aan een slecht gebruik of defektueuse montage, aan een gebrek aan toezicht of aan nalatigheid. De herstelling of vervanging van stukken gedurende de waarborgperiode zal in geen geval de waarborgtermijn verlengen.

De N.V. MATERMACO weigert elke verantwoordelijkheid te dragen indien de traktoren, machines, instrumenten of toebehoren omgebouwd, gewijzigd of hersteld worden buiten haar werkplaatsen of buiten haar aanvaarde agentschappen, indien ze het voorwerp zijn van een ongeval, te lijden hebben wegens slecht gebruik of gebrek aan zorgen vanwege de koper, hetzelfde geldt in geval de herkenningstekens zouden uitgewist zijn. In geen enkel van deze gevallen kan de N.V. MATERMACO verantwoordelijk worden gesteld voor schadevergoeding ten welke titel ook. Voor herstellingen toevertrouwd aan derden, kunnen wij slechts gebonden zijn aan waarborgen en verbintenissen die onze leveranciers ons stellen. De N.V. MATERMACO weigert elke verantwoordelijkheid op zich te nemen bij ongeval of beschadiging voorkomende ten gevolge van een gebrek aan het materieel en zal geen enkele korting toestaan voor defekt, stilstand, oponthoud of gelijk welke andere gevolgen. De N.V. MATERMACO wijst elke verantwoordelijkheid af wegens schade berokkend door het materieel aan personen of zaken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.

7. Betaling – Opeisbaarheid.

De betaling van een eventueel voorschot geschiedt binnen de acht dagen van de datum van handtekening van het kontrakt. Elke andere betaling geschiedt kontant binnen de acht dagen van het uitschrijven van de faktuur, het is wel te verstaan dat elke betaling onder voorwaarde of onder voorbehoud als dusdanig niet zal aanvaard worden en dat elke betaling mits maandelijkse stortingen als van nul en van gener waarde verworpen wordt, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van de N.V. MATERMACO. Het is formeel overeengekomen tussen partijen dat, indien de N.V. MATERMACO haar akkoord geeft voor een termijnbetaling, de niet-betaling op een vervaldag hetzij met of zonder wissel aan de N.V. MATERMACO het recht verstrekt onmiddellijk de eventuele levering van goederen te schorsen en ineens en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling het nog verschuldigde saldo op te eisen, partijen aanvaarden dat de vervaldag een voldoende ingebrekestelling inhoudt. De klant zal daarenboven, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vervallen zijn van de hem door de N.V. MATERMACO toegekende termijn, wanneer hij om het even welke wissel laat protesteren, wanneer hij niet voldoet aan zijn verplichtingen tegenover de R.S.Z. en de belastingen wanneer hij gerechtelijk vervolgd wordt met als eventueel gevolg financiële moeilijkheden of indien hij zich in een moeilijke financiële toestand bevindt die het verhaal van de sommen verschuldigd aan de N.V. MATERMACO kan in gevaar brengen.

8. Interesten – Forfaitaire verhoging.

In geval van niet- of laattijdige betaling zullen aan de klant interesten aangerekend worden berekend aan dezelfde rentevoet als deze in voege bij de Nationale Bank van België op het ogenblik van de invorderbaarheid. Daarenboven zal er eveneens aan de klant aangerekend worden, ten titel van forfaitaire schadevergoeding formeel aanvaard door de klant, een bedrag van 15 % van de nog Vers. 05/2001 verschuldigde sommen, dit ten titel van schadevergoeding forfaitair bepaald door de partijen, de schadevergoeding zal steeds minimum € 125 bedragen.

9. Verbreking door de klant.

In geval het kontrakt ten laste en grieven van de klant zou worden verbroken, is het formeel aanvaard dat deze laatste aan de N.V. MATERMACO een bedrag verschuldigd is gelijk aan 25 % van het totale bedrag van de bestelling en dit ten titel van schadevergoeding forfaitair vastgesteld en aanvaard tussen partijen. Dezelfde regel geldt voor de rechthebbende en voor de rechtverkrijgende van de klant. Indien met de uitvoering van de zaak reeds begonnen is, zullen alle kosten hieraan verbonden aan MATERMACO worden terugbetaald plus de schadevergoeding waarvan er hogervermeld sprake is.

II. BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN.

1. Eigendomsvoorbehoud.

In tegenspraak met artikel 1583 van het BW blijft het materieel dat het voorwerp uitmaakt van een verkoopskontrakt, de uitsluitende eigendom van de N.V. MATERMACO tot het ogenblik waarop de koper de te betalen bedragen heeft geregeld zowel wat betreft de hoofdsom als de interesten en kosten. Tot op dat ogenblik maakt het materieel dat het voorwerp is van het verkoopskontrakt geen deel uit van het patrimonium van de koper, de koper kan het dus ook niet verkopen, niet verhuren, in waarborg geven noch erover beschikken op welke manier ook. De N.V. MATERMACO behoudt zich het recht voor 48 uur na een ingebrekestelling, het materieel terug te halen daar waar het zich bevindt en voor zover de klant, ondanks de ingebrekestelling in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen zowel wat betreft de hoofdsom als de interesten en de kosten.

Elke daad verricht tegen voorvermelde bepalingen betreffende het eigendomsvoorbehoud, of het een kontrakt van verkoop is of een kontrakt van huur, valt onder de toepassing van art. 491 van het Strafwetboek hierna hernomen. “Al wie ten nadele van een ander, effecten, gelden, biljetten, kwijtschriften, geschriften van alle aard, die een verbintenis of een ontheffing van schuld inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd worden op voorwaarde van ze terug te geven of er een bepaald gebruik van te maken, bedrieglijk, hetzij verduisterd, hetzij verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met geldboete van € 0,64 tot € 12,39. De schuldige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting overeenkomstig art. 33”.

2. Terugname van het materieel.

De klant geeft hierbij uitdrukkelijk het recht aan de N.V. MATERMACO het materieel terug te nemen daar waar het zich bevindt, zodra de recuperatie van de verschuldigde bedragen, voor welke reden ook, in het gedrang zou komen. De terugname van het materieel door de N.V. MATERMACO, haar aangestelden of haar afgevaardigden (concessiehouders, transporteurs door de N.V. MATERMACO gelast met materieel terug te halen, enz…) gebeurt steeds ten laste en onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

III. SPECIALE DIENSTVOORWAARDEN (WERKPLAATSVERRICHTINGEN).

1. Uitvoering van werken, verantwoordelijkheid, risico’s. Alsmede de juiste bepaling van de werken, dienen de volgende inlichtingen schriftelijk te worden verstrekt ten laatste bij afgifte van goederen voor iedere bestelling. Voor de thermische motoren, hydraulisch materieel, elektrisch materieel, pneumatisch materieel, mechanisch materieel en vervangstukken : merk, type, serie- en fabrikatienummer, eenheid waar de motor of het geheel ingebouwd, werkingsduur. Voor de mechanische werken : soort staal, juiste maten en toleranties, plan waarop de te bewerken delen in het rood zijn aangeduid. Indien de aanduidingen niet te verwezenlijken zijn in onze werkplaatsen, dan zullen wij de werken uitvoeren op basis van onze beste ervaring, zonder dat wij verplicht zijn bijkomende inlichtingen te vragen. Inlichtingen die ons laattijdig worden bezorgd bijvoorbeeld per afzonderlijke bestelbon, kunnen ons niet binden indien deze niet klaar en duidelijk aangekondigd zijn op de leveringsbon die de stukken vergezeld. De maatwerken worden uitgevoerd voor risico van de klant die gehouden is deze risico’s te kennen. Indien de uitvoering van de bestelling zonder dat we in fout zijn, de gewenste resultaten niet geeft, blijft de prijs voor de werken toch verschuldigd. Het herbewerken van de goederen gebeurt ten laste van de klant. Indien voor technische of andere redenen een gedeelte of het geheel van de werken aan derden wordt toevertrouwd, zal onze eventuele verantwoordelijkheid beperkt zijn tot het gedeelte der werken in onze werkplaatsen uitgevoerd en de belangen van de klant behartigen bij diegene die Vers. 05/2001 de werken uitvoert. Het verblijf van al de goederen van de klant in onze werkplaatsen geschiedt op zijn risico vooral wat betreft diefstal, schade en verlies.

2. Bijzondere kosten.

Onafhankelijk van de vermelde prijzen zullen de hierna vernoemde kosten, vermeerderd met de BTW, aangerekend worden. Administratieve kosten € 5 voor ieder afzonderlijk werkorder, opgemaakt voor werken in onze instellingen waarvan de prijs geen € 30 bedraagt. Magazijnkosten tegen € 5 à € 15 per maand, volgens het volume, per aangegeven maand, voor goederen die niet binnen de acht dagen na hun ter beschikkingstelling werden afgehaald.

IV. GEMEENSCHAPPELIJKE EINDVOORWAARDEN.

Toekenning van rechterlijke bevoegdheid. Alle betwistingen tussen partijen, hun rechthebbende of rechthoudende, zowel wat betreft de verkoop als de uitgevoerde werken, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Brussel (Vredegerecht, 1ste aanleg en andere Rechtbanken), of er wissels werden uitgeschreven, beloften werden gedaan, enz… of niet.